Divide and Fight v2.18e.w3x

– – Thay đổi Hệ Thống -Roll
– – Fix lỗi Tách vật phẩm

– Chiến Binh Mới : Hồ Ly Tinh
– Vật Phẩm Mới : Đăng phong ( Kỹ năng Swap )